Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÁZI REND - Fizetési kötelezettségek

A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

8.1. Az óvodai étkezés befizetésének visszafizetésének szabályai:

 • Az óvodai étkezésért térítési díjat kell fizetni!
 • Az étkezéstérítési díj megállapítása a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján történik.
 • A szülő kötelessége, hogy – gyermek hiányzása esetén is – a faliújságon megjelölt időpontban az étkezési díjat befizesse.
 • A gyermek hiányzása esetén ebédlerendelést személyesen az óvodatitkár irodája mellett,Szúnyog óvodában a bejárat mellett elhelyezett füzetbe való beírással, vagy telefonon történő személyes bejelentéssel (nem üzenetrögzítőn) lehet megtenni. A lerendelés a bejelentést követő naptól számít, amennyiben reggel 9 óráig megtörténik. A reggel 9 óra után történt bejelentést csak az azt követő második naptól tudjuk figyelembe venni.
 • Amennyiben a gyermek hiányzása valamilyen oknál fogva tovább tart az eredetileg bejelentett időpontnál, vagy áthúzódik a következő hétre a szülőnek ismételt bejelentési-, illetve étkezés lerendelési kötelezettsége van, melyet a fent említett módon kell megtennie.
 • Az elfogadott lemondásokat a tárgyhónapot követő befizetésnél írjuk jóvá.
 • Amennyiben a gyermek óvodai jogviszonya megszűnik – iskolába vagy másik óvodába megy – a jóváírt napok után járó térítési díjat a tárgyhónapot követő ebédbefizetés napján az óvodatitkár visszafizeti a szülőnek.

8.2. Kedvezmények

Az óvodai ellátás ingyenes.

A szülők gyermekük által igénybe vett étkezésért a Nemzeti Köznevelési törvény előírásai alapján az óvoda fenntartója által meghatározott szabályok szerint térítési díjat fizetnek.

Az étkezési díjak befizetésének egy évre előre tervezetten hónap 10-e környékén reggel 6 órától 12 óráig történik.

A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a tájékoztatóban megjelölt napon, gyermeke térítési díját – hiányzás esetén is – befizesse.

Pótbefizetés: átutalással, az óvodatitkárral egyeztetett összegben.

Az átutalási bizonylatnak tartalmazni kell:

 - gyermek neve

 - átutalt összeg (óvodatitkárral egyeztetett)

 - a befizetett hónap

 - az óvoda pontos címét:Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzat

                                                   Játéksziget óvoda Szúnyog óvodája

                                       1213 Bp. Szúnyog u. 2-4.  
                                                                                                     

A bizonylatot személyesen, vagy e-mailben kell eljuttatni az óvodatitkárhoz:
                                                  szunyogovi2@csepeloszi.hu                                             

Ellenkező esetben az ebéd megrendelésére nincs lehetőség!

 

Étkezési díjjal kapcsolatos kedvezmények:

A szülő étkezési támogatási díjkedvezményben részesül:

 • Alanyi jogon (50%): - három vagy több gyermekes családok,

                                        - tartósan beteg vagy sajátos nevelést igénylő gyermek,

·         Rendszeres gyermekvédelmi támogatás.

 • Szociális rászorultság esetén, ha a család egy főre jutó keresete nem lépi túl a tárgyévben az önkormányzat által meghatározott összeghatárt.
 • A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt a szülő hitelesen kitöltve minden esetben a csoportos óvónőnek leadja a tárgyévben megjelölt időpontig. A csoportos óvónő és a gyermekvédelmi felelős javaslattételével az óvoda vezetője dönt a díjkedvezmény összegéről. Erről a szülőt írásban értesíti.

Önköltséges szolgáltatások:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 114.§ 4. bekezdése értelmében:

 • Az óvoda Szülői Szervezete/Közössége meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások megvalósításánál nem lehet túl lépni (pl.: kirándulások, kulturális programok, az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységek, eszközök).

Az önköltséges szolgáltatások szülőkre vonatkozó kiadásait az óvodás korú gyermekek nagyobb csoportjára, valamint a korcsoportok életkori sajátosságainak figyelembevételével állapítjuk meg.

Ennek alapján intézményünkben a következő önköltséges programok szervezhetők:

 • Rendezvények (pl.: bábelőadások, zenés előadások, stb.)
 • Kirándulások
 • Tánc
 • Karate

A programok szervezéséről, s azok költségtérítéséről a csoportok faliújságjain tájékoztatjuk a szülőket. Minden nevelési év első szülői értekezletén a Szülői Szervezet/Közösség meghatározhatja a fent nevezett programok maximum összegét; természetesen figyelembe véve a korcsoportok életkori sajátosságait az óvodapedagógusok véleménye alapján.