Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÁZI REND - Gyermeki, szülői jogok, kötelességek

 

A gyermekek kötelességei

·   Életkorához igazodva kötelessége környezetének rendben tartása.

A gyermekek jogai

 

·  A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodásának ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.

·  A gyermekek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

·  A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

·  Nemzeti, ill. etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes kérése alapján).

·  Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

·  A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.

·  A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát.

·  Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.

·   A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.

·   Életkorának és fejlettségének megfelelőn a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

 

A szülő kötelességei

 

§ A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

§ Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását; hátrányos helyzetű gyermek esetén három éves kortól; rendezett körülmények között élők esetén ötéves kortól. A gyerek abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (09.01.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie (KT. 24.§ (3) pontja).

§ Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.

§ Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

§ Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint a nevelő munkát segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, ill. a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

 

A szülő jogai

§ A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán).                       

 

§ A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, ill. ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza.

§ A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni.   

 

§ Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

§ Az intézmény vezetője és a pedagógusok hozzájárulásával részt vegyen a gyermekek tevékenységeiben.

§ Kezdeményezheti Szülői Szervezet/Közösség, ill. Óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet.

§ Az óvoda Szülői Szervezet/Közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a Szülői Szervezet/Közösség képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken.

A szülői felügyelet azoknak a jogoknak és kötelességeknek az összessége, amelyek a szülőt (szülőket) gyermekük kiskorúsága esetén megilletik, ill. terhelik; s kizárólag a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően gyakorolhatja. Tehát a gyermek a szülői felügyeletnek nem passzív tárgya, hanem partnernek kell tekinteni, természetesen a gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével.